Nota Legal

Nota Legal

Datos identificativos

En cumprimento co deber de información recollido no artígo 10 da Ley 34/2002, de 11 de Xulio, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico,lle informamos:

  • OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ (en adiante, INQUEDANZAS SONORAS) e unha empresa adicada a venda de Música Online.
  • INQUEDANZAS SONORAS con CIF 36048600X, está domiciliada os efectos da presente información na Avda. Martinez Garrido 1 Baixo 1, 36205 Vigo Pontevedra, e e na actualidade a encargada da explotación, xestión e funcionamento do sitio web www.inquedanzas.com.

Usuarios

O aceso ou  o uso deste portal atribue a condición de USUARIO, que aceta, desde dito aceso o uso, as Condicions Xerais de Uso aquí reflexadas. As citadas Condicions serán de aplicación independientemente das Condicions Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Uso do portal

www.inquedanzas.com proporciona o aceso a multitude de produtos, informacions, servizos ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertenzentes a INQUEDANZAS SONORAS, ou a terceiros os que o USUARIO pode tener aceso. O USUARIO asume a responsabilidade de uso do portal. Dita responsabilidade extendese o rexistro que fose necesario para aceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO podeselle proporcionar unha contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprometese a facer un uso adecuado dos conteidos e servizos que INQUEDANZAS SONORAS ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non emplealos para:

  • Incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias a boa fe e o orden público.
  • Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, de apoloxía o terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humans.
  • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de INQUEDANZAS SONORAS, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptis de provocar os danos anteriormente mencionados;
  • Intentar aceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as suas mensaxes.

INQUEDANZAS SONORAS reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacions que vulneren o respeto a dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, o orden ou a seguridade pública ou que, o seu xuicio, non resultaran idoneos para a sus publicación. En calquer caso, INQUEDANZAS SONORAS non será responsable, dentro dos límites marcados pola lei, das opinions vertidas polos usuarios na sua web a través de calquer ferramenta de participación.

Propiedade Inteletual e Industrial

  1. Todos os signos distintivos, marcas, nomes comerciais, contidos, estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos ou calquer outra información que apareza neste sitio Web son propiedade de INQUEDANZAS SONORAS por sí ou como cesionaria e están protexidos po los dereitos da propiedade industrial e intelectual.
  2. O usuario ten prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública e, en xeral calquer outra forma de explotación dos elementos referidos no apartado anterior sin autorización expresa de INQUEDANZAS SONORAS.
  3. O usuario se abstendrá de emplear medios que poidan suprimir, alterar, eludir ou manipular calesqueira dispositivos de proteción ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados e que comporten un risco ou dano ou inutilización do sitio Web e/ou seus contidos.
  4. INQUEDANZAS SONORAS non se responsabiliza do posible uso inapropiado que terceiros realicen nesta páxina Web, nin da información que a través dela transmitan a terceiros. O uso dos contidos que poida facer o usuario e as eventais consecuencias, danos ou perxuicios que puidesen derivarse, son da exclusiva responsabilidade do usuario. INQUEDANZAS SONORAS se exclue po los danos e perxuicios de toda natureza causados os usuarios polo uso de enlaces (links), diretorios e ferramentas de procura, que permiten os usuarios aceder a sitios Web pertencentes y/o gestionados por terceiros así como da presenza de virus ou outros códigos maliciosos nos contidos que poidan producir calquer tipo de danos no sitema informático, documentos eletrónicos ou ficheiros dos usuarios. INQUEDANZAS SONORAS reservase o dereito de exercitar as aciones legales que considere oportunas derivadas de calesqueira usos ilícitos por parte de terceiros dos contidos da sua páxina web.

Exclusión de garantías e responsabilidade

INQUEDANZAS SONORAS non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuicios de calquer natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisions nos contidos, falta de disponibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Modificacions

INQUEDANZAS SONORAS reservase o dereito de efetuar sin previo aviso as modificacions que considere oportunas no seu portal, puidendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como na forma na que éstos aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Enlaces

No caso de que no nome do dominio se dispusesen enlaces ou hipervínculos hacía outros sitios de Internet, INQUEDANZAS SONORAS non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e conteidos. En ningún caso INQUEDANZAS SONORAS asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a disponibilidad e técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquer material ou información contida en ningun de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexions externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conetadas.

Dereito de exclusión

INQUEDANZAS SONORAS reservase o dereito a denegar ou retirar o aceso o portal e/a os servizos ofrecidos sin necesidade de preaviso, a instancia propia ou de un terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as Condicions Xenerais de Uso.

Xeneralidades

INQUEDANZAS SONORAS perseguirá o incumprimento das condicions así como calquer utilización indebida do seu portal exercendo todas as acions civis e penales que lle poidan corresponder en dereito.

Modificación das presentes condicions e duración

INQUEDANZAS SONORAS podrá modificar en calquer momento as condicions aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre INQUEDANZAS SONORAS e o USUARIO rexiráse pola normativa española vixente e calquer controversia se someterá os Xulgados e Tribunais españois.

Resolución de litixios en línea en materia de consumo conforme o Art. 14.1 do Reglamento (UE) 524/2013: A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en líña que atopase dispoñible no seguinte enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.