Nota Legal

Condicions Xerais

1- Ambito de aplicación

INQUEDANZAS SONORAS, e unha empresa propiedade de Oscar Dominguez Gonzalez con 2 anos de experienza , con domicilio social na C\ Avenida de Martinez Garrido 1 Baixo 1 da localidade de Vigo, provincia de Pontevedra, NIF: 36048600X, cuio obxeto social e a comercialización e venda de produtos e servizos de música a través de Internet.

INQUEDANZAS SONORAS, (en adiante www.inquedanzas.com) e propietaria do portal de Internet www.inquedanzas.com.
As presentes Condicions Xerais teñen por obxeto regular as condicions de contratación e venda de produtos ofrecidos na web www.inquedanzas.com. Estas condicions están en todo momento suxeitas as Leis Españolas e Directivas da CE que regulan as condicions de contratación nas operacions de compraventa en comercios minoristas. Entre outras, será de aplicación as seguintes:

Lei 26/84 do 19 de Xuño Xeral para a Defensa de Consumidores e Usuarios.
Lei 7/98 do 13 de Abril de Condicions Xerais da Contratación.
Lei 7/96 do 15 de Xaneiro de Ordeación do Comercio Minorista.
Lei 34/2002 do 11 de Xullo de servizos da sociedade sa información e do comercio electrónico.
Lei 23/2003 do 10 de Xullo de Garantías dos bens de consumo.
Directiva 2000/31 CE do Parlamento Europeo.
Serán tamén de aplicación calquer outra Lei Española, modificación da Lei Directiva da CE, non incluida na lista anterior, cuya normativa modifique as condicions dos contratos de compravenda e por tanto aplicables as operacions de venda que realice www.inquedanzas.com cos seus clientes.

Os usuarios que realicen operacions de compravenda a través de www.inquedanzas.com declaran conocer e aceptar sin reserva ni excepción algunha as presentes Condicions Xerais. En caso de duda ante calqueira das presentes Condicions Xerais, o cliente podrá consultar a mesma co Departamento Comercial de www.inquedanzas.com a través do teléfono ou email seguinte: Telf.:+34 886 115 343 Email: info@inquedanzas.com.

www.inquedanzas.com podrá modificar unilateralmente e sen previo aviso todas e cada unha das obligacions dispostas nas presentes Condiciones Xerais, incluidos os prezos en pedidos confirmados que proveñan dun error tipográfico na base de datos da web www.inquedanzas.com ou ben na base de datos do proveedor que suministrou o produto ou produtos erróneos a www.inquedanzas.com. Neste caso, www.inquedanzas.com ofrecerá o cliente a posibilidade de reembolso do importe do pedido ou ben a sustitución do produto ou produtos que variaron o seu prezo por outros de similares características.

2.- Confirmación do pedido.

Entendese que un pedido da web www.inquedanzas.com foi confirmado cuando executaronse as cuatro etapas seguintes:

O cliente seleccionou na cesta o produto ou produtos da web www.inquedanzas.com que desexa comprar.
O cliente acepta as Condicons Xerais da web www.inquedanzas.com e procede a sua identificación, rechendo o formulario de datos de facturación e dirección de entrega do pedido.
O cliente selecciona unha das formas de pago ofrecidas pola web www.inquedanzas.com. Ver formas de pago.
O cliente fai efectivo o pago do pedido na forma selecionada no paso anterior.

3.- Prezos

Os prezos indicados na web www.inquedanzas.com están indicados en Euros, incluen o IVE e non estan incluidos os gastos de transporte. Os produtos que estén suxeitos a canon según o Artigo 25.21 do Real Decreto Lexislativo 1/1996 do 12 de Abril, que aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, incorporan o canon no prezo de venda. De maneira unilateral www.inquedanzas.com reservase o dereito de modificar en calquer momento e sin previo aviso os prezos e disponibilidade dos produtos incluidos na paxina web www.inquedanzas.com. Esta modificación, salvo error tipográfico, non afectará os pedidos confirmados antes da modificación dos mesmos.

4.- Forma de pago

Unha vez o cliente inicie o proceso de compra do produto ou produtos que seleccionou na cesta, se lle solicitarán os datos estrictamente necesarios para a emisión da factura así como para a notificación da dirección de envío do pedido. De contido, a web www.inquedanzas.com ofrecerá o cliente 4 métodos de pago a elexir:

4.1.- Transferencia bancaria. Unha vez o usuario seleccionou como opción para o pago do pedido o método de Transferencia bancaria, finalizaráse o proceso do pedido na web www.inquedanzas.com e mostraráse de contido os números da conta bancaria onde pode realizar a transferencia do importe do pedido, o usuario recibirá o instante na dirección de email facilitada no rexistro de usuario, un email no que se detalla o pedido que realizou.
No momento de realizar a transferencia e co obxeto de facilitarnos a tarefa de comprobación do pago do pedido, e de agradecer a todos os clientes que fagan constar como conceto ” Pago pedido XXX” donde XXX e o número de pedido asinado. Unha vez realizada a transferencia para axilizar o envío do produto rogamos envien xustificante por email d resgardo dla transferencia realizaada. O número de conta bancaria para as transferencias e o seguinte:

Banco : ABANCA – ES20-2080-5020-0830-4004-1532

4.2.- Tarxeta de crédito. A nosa pasarela de pago englobase dentro dos sistemas de pago securizados. A nosa pasarela só admite tarxetas VISA e MasterCard dadas de alta no sistema de pago seguro VERIFIED by VISA e MasterCard SecureCode. O selecionar o usuario o pago por Tarxeta de crédito, a nosa pasarela de pago conectara directamente o cliente co noso banco (Novacaixagalicia), os datos que facilite o usuario quedan só e exclusivamente almacenados no sistema bancario de Novacaixagalicia.

4.3.- Contrarembolso. Seleccionando ésta forma de pago, no momento da recepción do pedido e necesario aboar o importe do mesmo a empresa de transporte escollida no proceso de relización do pedido en www.inquedanzas.com. Ésta forma de pago ten un recargo do 6%, e queda sinalado a hora de visualizar o seu carro da compra, se elixe ésta forma de pago.

4.4.- PayPal. Paypal e un medio que utilizan as empresas as persoas para enviar e recibir cartos por internet. Compre con seguridade sen revelar o seu número de tarxeta de crédito nin a sua información financieira. Para máis información sobre Paypal, visite : https://www.paypal.com/es/. Si vostede e usuario de Paypal, tan so debe marcar ésta opción en forma de pago automáticamente o sistema lle redirixirá a web de Paypal para facer o pago.

5.- Pedidos clientes extranxeiros.

Os pedidos cuio destino se enmarque fora do territorio Español, deberá o cliente OBLIGATORIAMENTE tramitar o pedido a través do noso departamento comercial. De igual modo, www.inquedanzas.com non aceptará pagos de pedidos realizados dende cuentas bancarias ou tarxetas de crédito ubicadas fora do territorio Español, si antes o cliente non negociou o pedido e a sua forma de pago directamente dende o noso departamento comercial. Por tanto, aqueles clientes que incumplan o estipulado anteriormente, lles será reembolsado o importe aboado menos os gastos e comisions que orixine a devolución.
Os clientes ubicados nas condicions do apartado 5 poderán tramitar o seu pedido a través do noso Departamento Comercial no teléfono: +34 886 115 343

6.- Disponibilidade e Entrega do pedido.

A páxina web www.inquedanzas.com está sometida a un estricto réximen de actualización diaria. Esta tarefa de actualización se leva a cabo grazas a información do stock dispoñible nos almacens de www.inquedanzas.com así como a información da dispoñibilidade dos proveedores de www.inquedanzas.com que diariamente se reciben vía electrónica. A páxina web www.inquedanzas.com está programada para permitir os clientes a realización de pedidos de produtos dispoñibles, o cliente non podrá seleccionar na súa cesta productos sin disponibilidade. Dado que a web www.inquedanzas.com e actualizada unha vez cada 24h, e o volumen de pedidos que se confirman diariamente, o cliente acepta SIN reserva algunha, que se poden dar casos nos que o cliente confirma un pedido dalgún produto ou produtos cuya dispoñibilidade en tempo real e sin stock. Neste caso, www.inquedanzas.com ofrecerá a posibilidade o cliente de anular o pedido e reembolsar o importe do mesmo ou ben a sustitución do produto ou produtos sin stock por otros que estén disponibles e sexan de similares prestacions.

Unha vez o pedido do cliente confirmouse, procederase o envío do pedido dende o almacén de www.inquedanzas.com ou ben dende o almacén do proveedor de www.inquedanzas.com. O pedido e enviado a través dalgunha das axencias de transporte de ámbito nacional e que de forma diaria atenden o envío dos pedidos confirmados na web www.inquedanzas.com. O cliente acepta SIN reserva algunha que o prazo de entrega comeza no momento no que a axencia de transporte xenera o albarán de recollida do pedido. O prazo aproximado de entrega e de 24/48 horas para pedidos dentro da península Ibérica e Baleares. Si transcurridos 4 días hábiles dende a confirmación dun pedido cuio destino esta dentro da península Ibérica ou Baleares, o cliente non houbera recibido o pedido, deberá comunicalo de inmediato o Departamento Comercial de www.inquedanzas.com a través do teléfono: +34 886 115 343.

Para os envíos a Canarias, Ceuta e Melilla, o cliente deberá contactar con INQUEDANZAS SONORAS a través dos teléfonos indicados anteriormente, no caso de que non se hubera recibido o pedido nun tempo de 2 semans dende a confirmación do mesmo.

6.1.- Obrigas do cliente na recepción do pedido:

A axencia de transporte entregará o cliente o bulto ou bultos que forman o seu pedido e lle amosará duas copias do albarán de entrega, unha copia lla deberá firmar o cliente e quedará en posesión da axencia de transporte e outra copia será para o propio cliente. A firma do albarán de transporte implica a conformidade da entrega do pedido por parte da axencia de transporte e a renuncia a calquer tipo de reclamación ou denuncia respeto a mercancía pedida e recibida.

Antes da firma da copia do albarán, o cliente esta OBRIGADO a:

O cliente está obrigado a comprobar que o número de bultos recibidos coinciden cos indicados no albarán de entrega da axencia de transporte.

O cliente está obrigado a comprobar que o bulto ou bultos recibidos están en perfecto estado, entendendo neste sentido o siguinte: non se observan deformacions no bulto ou bultos que faga pensar que este ou estes foron golpeados durante o seu transporte, os bultos atopanse perfectamente cerrados manteñen o seu precinto orixinal intacto. No caso de observar algunha anomalía no bulto ou bultos recibidos, o cliente deberá anotar dita anomalía no apartado de observacions de ambas copias do albarán e procederá a contactar de inmediato co Departamento Comercial de www.inquedanzas.com.

Pese a non observarse ningunha anomalía aparente tal e como indicase no punto anterior, o cliente esta obrigado a anotar en ambas copias do albarán de entrega o texto “Material pendente de revisar”, acción esta necesaria para poder utilizar a cobertura do seguro do transporte no caso de que o produto ou produtos incluidos no bulto ou bultos se demostre que foron danados durante o seu transporte.

A non inclusión da anotación que corresponda según os dous apartados anteriores no apartado de observacions de ambas copias do albaran implicará a renuncia de calquer reclamación ou denuncia sobre o material recibido e se exime a www.inquedanzas.com de calquer responsabilidade sobre dito material.

Unha vez o cliente firmaou o albarán de entrega do pedido e por tanto esta en posesión do seu pedido, deberá comprobar antes de eliminar o precinto orixinal do embalaxe do Fabricante do produto adquirido, que a descrición do produto que aparece en dito embalaxe se corresponde co producto adquirido.

7.- Devolución e desestimento ou revocación.
As presentes condicions de devolución, desestimento ou revocación se rixen en virtude do disposto no Real Decreto 1906/1999 , de 17 de Nadal, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica así como a Lei 7/1998, do 13 de abril, de condicions xerais da contratación.

www.inquedanzas.com reservase o dereito de exixir unha indemnización para compensar os posibles danos sufridos no produto o productos a devolver, así como para cubrir todos os gastos ocasionados pola devolución.

www.inquedanzas.com aceptara a devolución do material recibido nos seguientes casos:

O material enviado o cliente chegou roto, danado ou en malas condicions. Nestes casos, www.inquedanzas.com farase cargo dos gastos de envío e/ou recollida no domicilio do cliente e de repoñelo, SIN cargos adicionais. O cliente esta obrigado a revisar o material recibido co obxeto de verificar que o material recibido esta en boas condicions e non se dan as circunstancias descritas neste apartado, en caso contrario, o cliente esta obrigado a comunicar as anomalías observadas nun prazo máximo de 24 horas dende a firma das copias do albarán de recollida. A falta de dita comunicación no caso de anomalía no prazo previsto eximirá a www.inquedanzas.com de calquer responsabilidade no material recibido polo cliente.

O material enviado o cliente non e solicitado. O cliente comunicará a incidencia a www.inquedanzas.com nun prazo non superior a 5 días hábiles dende a firma do albarán de entrega. Neste caso, www.inquedanzas.com farase cargo dos gastos de envío e/ou recollida no domicilio do cliente e de repoñelo polo produto ou produtos correctos, SEN cargos adicionais. O cliente deberá devolver o material erróneo no mismo estado no que se entregou, co seu PRECINTO PLÁSTICO orixinal intacto e por tanto en perfecto estado para a venda.

O cliente recibiu o seu pedido correctamente e desexa devolvelo. Neste caso o cliente deberá comunicar a www.inquedanzas.com a sua intención de devolver o pedido nun prazo máximo de 7 días hábiles dende a firma do albarán de entrega. O cliente acepta a renuncia a este dereito de devolución no caso de que transcurran máis de 7 días hábiles dende a firma do albarán de entrega. O cliente asumirá os gastos de devolución do material.O cliente devolverá o material no mesmo estado no que se entregou, co seu PRECINTO PLÁSTICO e por tanto en perfecto estado para a venda. www.inquedanzas.com reembolsará o importe do pedido pagado polo cliente nun prazo máximo de 5 días hábiles dende a recepción novamente do material no almacén que designe www.inquedanzas.com.

Para todos os casos do apartado 7, o cliente deberá comunicarse co Departamento Comercial de www.inquedanzas.com no seu teléfono: +34 886 115 343.

8.- Garantía

A garantía dos produtos adquiridos a través de www.inquedanzas.com son as establecidas polos fabricantes dos mesmos, sendo o servizo técnico do propio fabricante do produto quen responderá das averías ou fallos dos produtos adquiridos. O cliente acepta os térmos e condicions especificados nas garantías dos fabricantes, eximindo a www.inquedanzas.com de calquer reclamación ou denuncia motivada polas posibles averías ou fallos dos produtos adquiridos. O cliente pode consultar as garantías dos produtos ofrecidos en www.inquedanzas.com as webs de cada Fabricante:

O cliente acepta e reconoce a pérda da garantía nos produtos adquiridos cando se den os seguintes casos:

Os produtos recibiron un golpe, foron deteriorados como consecuencia de produtos líquidos, foron expostos a niveis de humidade, frío ou calor distintos os indicados polo fabricante.

En última instancia, e ante calquer falta de conformidade non atendida nos apartados anteriores das presentes condicions de Garantía, www.inquedanzas.com responderá das faltas de conformidade establecidas na Lei 23/2003, do 10 de Xulio, de garantías na Venda de Bens de Consumo.

No caso de produto defectuoso, o vendedor deberá proceder, según corresponda, a reparación, sustitución, rebaixa do precio ou resolución do contrato, xestions que serán gratuitas para o consumidor e usuario. O vendedor responde das faltas de conformidade que se manifesten n un prazo de dous anos dende a entrega. O consumidor e usuario deberá informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses dende que tuvo coñecemento dela.

9.- Información dos produtos de www.inquedanzas.com.

Debido a complexidade que supon o mantemento e actualización do extenso catálogo de produtos que ofrece a web www.inquedanzas.com, o usuario / cliente da web www.inquedanzas.com exime a www.inquedanzas.com de calquer reclamación ou denuncia acerca da exactitude da información dos produtos da web www.inquedanzas.com. www.inquedanzas.com pondrá os medios o seu alcance para intentar que a información dos produtos da web www.inquedanzas.com sea o máis exacta posible.

10.- Dereitos de Propiedade Intelectual.

O Copyright de todas as páxinas contidas en www.inquedanzas.com e propiedade de www.inquedanzas.com. www.inquedanzas.com reservase todos os dereitos sobre o seu sitio web, podendo en cualquer momento modificar o seu conteido, configuración ou presentación e restrinxir ou cancelar o acceso a web www.inquedanzas.com, sin previo aviso e sin asumir responsabilidades sobre a sua actualización.

Salvo para uso persoal e privado, queda expresamente prohibida a reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública ou cualquer outra actividade que se realice coa información contida neste sitio web e que se efectúe sin a autorización de www.inquedanzas.com.

11.- Protección de datos.

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de nadal, de Protección de Datos de Carácter Persoal, advirtese os usuarios –clientes da web www.inquedanzas.com do seguinte:

Os datos que Vd. nos facilite a través dos formularios que podrá atopar no noso sitio web serán incorporados a un ficheiro cuio titular e responsable e Oscar Dominguez Gonzalez con enderezo social na C/ Avenida de Martinez Garrido 1 Baixo 1 – 36205 – Vigo (Pontevedra)

Os datos personais recabados dende o noso sitio web serán en todo momento os estrictamente necesarios para poder levar a cabo as operacions comerciais realizadas polos usuarios – clientes da web www.inquedanzas.com.

Os usuarios que realicen pedidos a través da web www.inquedanzas.com, dan o seu consentimento para o uso, tratamento e cesión de datos as empresas ou entidades que interveñan na xestión do pedido.

Os usuarios – clientes da web www.inquedanzas.com podrán exercer en todo momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación os datos persoais facilitados, dirixindose por escrito a: INQUEDANZAS SONORAS, C/ Avenida Martinez garrido 1 Baixo 1 , 36205 Vigo (Pontevedra) ou por e-mail a: info@inquedanzas.com

12.- Lexislación aplicable

Estas Condicions Xerais rixense pola lei española. As partes se someten, a sua eleción, para a resolución dos conflictos e con renuncia a calquer outro fuero, os xulgados e tribunais do domicilio do usuario.